Упутства сарадницима

Категорије чланака

У научном часопису Радови објављују се сљедеће категорије чланака:

 • оригинални научни рад
 • прегледни чланак
 • кратки научни рад или претходно саопштење
 • научна критика, полемика, осврт
 • стручни рад

Уређење рукописа

Рукопис би требaло да садржи:

 • наслов рада
 • име и презиме аутора и његову e-mail адресу
 • научну титулу, научно (стручно) звање аутора (уколико их је стекао)
 • назив институције у којој је аутор запослен
 • апстракт и кључне ријечи на језику на којем је рад написан
 • текст рада
 • списак коришћене литературе (евентуално, и извора)
 • резиме

Навођење критичког апарата – цитирање

 • име и презиме аутора – курент (обична слова)
 • наслов књиге – italic (курзив)
 • назив часописа – italic (курзив)
 • наслов чланка из часописа – курент (обична слова)
 • наслов зборника радова – italic (курзив)
 • наслов рада из зборника радова – курент (обична слова)
 • назив новина – italic (курзив)
 • наслов текста у новинама – курент (обична слова)

Рецензије

Сваки рукопис рецензирају два анонимна рецензента.
Рукопис ће бити објављен уколико обје рецензије буду позитивне.
Категоризацију рукописа врши Редакција, на основу приједлога рецензената.

Техничка упутства

 • наслов рада – великим словима, болд, величина слова 12
 • име и презиме аутора, звање, e-mail, институција – у горњем лијевом углу, болд, величина слова 12, проред 1.0
 • апстракт (до 10 редова), кључне ријечи (до 10), списак литературе, резиме (до 1/10 текста) – величина слова 11, проред 1.0
 • текст рада – величина слова 12, проред 1.5
 • напомене (фусноте) – величина слова 10, једнострук (single) проред

Списак литературе

Списак литературе требaло би да садржи све библиографске податке:

 • књига – презиме и име аутора, наслов, издавач, мјесто и година издања
 • часопис – презиме и име аутора чланка, назив цитираног чланка, назив часописа, годиште и број, издавач, мјесто и година издања, странице цитираног чланка
 • зборник радова – презиме и име аутора рада, наслов цитираног рада, наслов зборника радова, издавач, мјесто и година издања, странице цитираног рада
 • новине – презиме и име аутора, наслов цитираног прилога, назив новина, годиште и број, мјесто и датум издања, странице
 • цитирање са World Wide Web – пуна адреса и датум приступа страници (у загради)

Рок за слање рукописа

 • до 15. марта (за прву свеску у току године)
 • до 15. септембра (за другу свеску у току године)

Адреса

Рукописи (пожељно већ лекторисани) достављају се у електронској форми и у два штампана примјерка, на адресу:

 • Филозофски факултет
 • Редакција Радова
 • Булевар војводе Петра Бојовића 1А
 • 78 000 Бања Лука
 • Република Српска, Босна и Херцеговина
 • Електронска пошта: radovi.ffbl@unibl.rs
 • Телефон Редакције: +387 51/ 322 780, 322 790, 323 530,
 • Веб локација: www.radoviff.org

• Рукописи се не враћају.